Trang chủ » Kiến thức » Kiến thức Marketing

Luật quảng cáo : Điều khoản thi hành

Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Hiệu lực thi hành

1. Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2002.

2. Các quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 35. Hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn An

:tdquangcao1:

Bạn phải click vào đây
để like, thì comment face của bạn mới được lên đầu
Để comment nhiều người biết đến

Kiến thức đọc nhiều

Kiến thức tiếp theo

vGing · Giới thiệu · Dịch vụ · Khách hàng · Blog · Kiến thức · Liên hệ
  Tư vấn thiết kế website